6. februar 2004

Ministeriet har bolden

06-02-2004 - Ph.d.-studieleder Jørgen Vinthen

Som svar på Mikael Schneiders første spørgsmål om de økonomiske perspektiver kan det anføres at fakultetet aldrig har garanteret de eksterne ph.d.-studerendes løn under uddannelsen, og at en sådan fakultetsgaranti på uheldig måde kunne mindske motivationen til at søge lønmidler hos såvel den ph.d.-studerende som i vejledermiljøet. Med mere end 400 eksternt finansierede ph.d.-studerende kunne de økonomiske konsekvenser heraf blive ødelæggende for fakultetet.

Dette alvorlige perspektiv giver også svaret på andet spørgsmål, og det er en stadig spore i arbejdet med at sikre soliditeten i de i tredje spørgsmål nævnte garantier fra vejledere, afde-linger eller institutter.

Mikael Schneiders indlæg understreger vigtigheden af at få afklaret den rette placering af det økonomiske ansvar for eksternt finansierede ph.d.-studerendes løn under studiet. Fakultetet er ikke indstillet på at binde økonomiske midler i en garantifond, og som tidligere fremhævet mener fakultetet heller ikke at det er rimeligt at skubbe ansvaret for dette over på den ph.d.-studerende, men at dette ansvar bør bæres decentralt på det institut eller den afdeling hvor vejlederen er ansat og hvor den ph.d.-studerende har planlagt at gennemføre sit forskningsprojekt. Vejlederen, instituttet eller afdelingen vil almindeligvis have en (økonomisk) skulderbredde som rækker til dette, og vil have været involveret ved udarbejdelsen af den ph.d.-studerendes stipendieansøgning(er). Ministeriets svar vil bringe den fornødne afklaring.