29. september 2005

Åbent Universitet - con amore ? og erhvervsrelevant

29-09-2005 - Af Ingolf Thuesen

Når man i 2006 skærer i bevillingerne til efteruddannelse, rammer man de studerende på Åbent Universitet. Pyt, er argumentet – de er alligevel con amore-studerende der læser for deres fornøjelses skyld og derfor i princippet overflødige.

Men argumentet er forfejlet, for de åbne universitetsuddannelser er både samfunds- og erhvervsrelevante, og at skære i dem er at ramme videnssamfundet i sin livsnerve.

I det moderne samfund er livslang læring for længst blevet introduceret som et grundlag for styrkelsen og videreudviklingen af det videnssamfund som universiteterne er en af de vigtigste garanter for.

Der er ingen grund til at gradbøje ordet livslang læring da det er selvforklarende. Derimod er der god grund til at advare mod den tilsyneladende forskel på hvad der er con amore – forstået som overflødigt og lystbetonet – og hvad der er senza amore - forstået som relevant, men pligtbetonet uddannelse.

Livslang læring
Idéen om livslang læring kan ikke på samme måde som det gamle uddannelsesideal på universitetet knyttes til bestemte professioner.

Men dette uddannelsesideal er selv under forvandling. Vi må forvente at aftagerne af nyuddannede kandidater i fremtiden vil være lige så interesserede i kandidaternes generelle analytiske kompetencer som i deres fagspecifikke færdigheder.

Kandidatuddannelserne vil i stigende grad fungere som brede platforme der sætter folk i stand til at tilpasse sig mange skiftende arbejdsfunktioner og erhverv.

Efteruddannelserne, herunder Åbent Universitet, fungerer derimod som leverandører af spidskompetencer der målretter folk til at varetage ganske bestemte funktioner og opgaver.

Erhvervsrelevans i bredden
Hvilke funktioner og opgaver det for eksempel kan dreje sig om, forsøgte jeg i sidste uge at kaste lys over ved at bede studieadjunkt Ulla Prien fra Arabisk om at lave en opgørelse over de studerende der følger hendes Åbent Universitets-kurser.

Her i efteråret drejer det sig om over 90 studerende hvoraf den største enkeltgruppe består af gymnasielærere der vil være på forkant hvis arabisk bliver et linjefag i gymnasierne, eller som ønsker at få indsigt i den sproglige baggrund hos deres indvandrerelever.

Den næststørste gruppe er hovedfagsstuderende fra andre fag, fx journaliststuderende eller stud.polit.er som af den ene eller den anden grund ikke kan gå på tilvalgsdagholdene.

Denne gruppe er primært interesseret i begynderkurserne i sprogindlæring (propædeutik).

Den tredjestørste gruppe består af en bred vifte af professionelle som alle meget bevidst har valgt fag ud fra et ønske om at opkvalificere sig. De er ofte i forvejen beskæftiget med Mellemøsten, indvandrere eller sprog.

Det kan være journalisten der vil ind på mellemøstområdet eller allerede er der, socialrådgiveren der arbejder i et etnisk rådgivningscenter, den ph.d.-studerende der arbejder med irakiske flygtninge i Danmark, politimanden, sygeplejersken og cand. polit.en på internationale opgaver, eller læreren der underviser i dansk som fremmed- eller andetsprog og derfor vil prøve at være på den anden side af katederet i forhold til den svære opgave det er at lære et fjernt fremmedsprog.

Den mindste gruppe, pensionisterne, kommer ind på en suveræn sidsteplads med fem eller seks studerende ud af 90.

Investering i fremtiden
De åbne universitetskurser er identiske med de kurser som udbydes for almindelige studerende under de ordinære programmer, og eksamenskravene er de samme.

Derfor er der også flere og flere af de studerende der på et tidligt tidspunkt i forløbet målrettet forholder sig til at tage en hel BA-uddannelse på Åbent Universitet.

Gennem Åbent Universitet har samfundet en fortræffelig og velfungerende adgang til investering i den viden som skal bære fremtiden, og det er dybt beklageligt at disse aktiviteter bliver ramt med de kommende nedskæringer.

De åbne universitetskurser er almendannende, kompetencegivende og erhvervsrelevante. Og ja – de følges selvfølgelig, som alle kurser og uddannelser burde følges, con amore – af lyst og interesse!

Ingolf Thuesen, leder af Institut for Tværkulturelle og regionale studier, KUA.