Disputten - Velkommen på forsiden – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2008 > Disputten - Velkommen ...

23. maj 2008

Disputten - Velkommen på forsiden

FAOS - Sensationsprægede artikler med uvederhæftige personangreb er noget man plejer at forbinde med blade som Ekstra Bladet og Se og Hør, men i nutidens medielandskab holder de mere akademiske medier sig ikke tilbage. Det har vi måttet sande i dette forår hvor Information og Forskerforum på skift har fundet anledning til at beklikke vores hæderlighed som forskere. I flere artikler og i en ledende artikel i Information hævdes det at de bevillingsgivende organisationer til FAOS' programbevilling fra 2004 til 2008 implicit stillede krav om at undertegnede skulle ansættes som professorer. Hermed er de faktiske forhold stillet fuldstændig på hovedet. Initiativet kom ikke fra organisationerne, men fra Københavns Universitet. Vi blev gjort opmærksomme på at der efter den på det tidspunkt gældende ansættelsesbekendtgørelse for universiteterne (bekendtgørelse nr. 820) var mulighed for at vi efter en fagkyndig bedømmelse kunne ansættes som professorer, men at forudsætningen for at sætte en sådan procedure i gang var at de bevillingsgivende organisationer anmodede herom. Det var derfor os der bad organisationerne om i deres bevillingsskrivelse at indskrive et sådant ønske. Derefter kunne bedømmelsen, der blev foretaget af to eksterne samfundsvidenskabelige professorer, sættes i gang. Og da konklusionen var positiv, fik vi ændret titel fra lektor til professor. Sådanne bedømmelser kan gå begge veje, og for os og for organisationerne var det derfor en vigtig kvalitetsmærkning i forbindelse med en stor bevilling.

Ansættelse efter KU's regler
Ansættelsen skete i henhold til ansættelsesbekendtgørelsens kapitel 5 § 10 hvori det fastslås: »Hvis en ekstern bevillingsgiver har stillet midler til rådighed til ansættelse af en konkret person som bevillingsgiveren har udpeget, kan institutionen uanset bestemmelserne i § 2 (om at ansættelser som hovedregel skal ske ved opslag) ansætte denne uden opslag, men efter en positiv bedømmelse. Bedømmelsen sker ved en sagkyndig person på niveau med det der forudsættes for stillingen...« Det er altså de gældende regler på Københavns Universitet som er blevet fulgt, og som fastlægger at eksternt finansierede forskere følger samme stillingsstruktur som det øvrige videnskabelige personale - og herunder også har mulighed for at blive professorer. Der er ingen organisationer der har 'købt' sig til professorer på Københavns Universitet. Det er universitetet der på eget initiativ har vurderet at to ledende medarbejde ved det center, som organisationerne har bidraget med midler til, har kvalifikationerne til at blive tildelt professortitlen.

Grove fejl i Forskerforum
Information bygger alene sin historie på en forudgående artikel i Forskerforum der med henvisning til en bevillingsskrivelse fra Dansk Arbejdsgiverforening, var først med historien. Selv om dekanen ved det samfundsvidenskabelige Fakultet, Troels Østergaard Sørensen, over for Forskerforum afviste beskyldningerne, fremturede redaktøren med sine forudfattede meninger. Redaktøren havde så travlt med at hænge os ud at han ikke nåede at sætte sig ind i de faktiske kendsgerninger, og derfor var hans fremstilling da også præget af en grov fejl. Han skrev således at vi med de bevilgende organisationers hjælp sprang det almindelige karriereforløb over og gik lige fra titlen som projektmedarbejder, forskningsleder og centerleder til titlen som professor ved Københavns Universitet. Han tilføjer at det er helt usædvanligt at vi på den måde helt har sprunget ansættelsen som lektorer over. Det var en noget ejendommelig udlægning for os der ellers efter en behørig bedømmelse i en årrække var ansat som lektorer. Vi skrev med det samme en kommentar der blev sendt til Forskerforum og blev lagt på vores hjemmeside, og som redegjorde for de reelle forhold. Alligevel afholdt det ikke Information fra - som nævnt ovenfor - at gentage historien. Det foregår åbenbart efter devisen at hvis man bare gentager beskyldningerne - uanset dementier fra institutleder, dekan og rektor - skal de nok hænge ved alligevel.

Som fanden læser biblen
Det er også karakteristisk at både Forskerforum og Information læser bevillingsskrivelsen fra DA som fanden læser biblen. De ser forsøg på intimidering af den forskningsmæssige uafhængighed hvor intentionen i virkeligheden er den modsatte. En nøgtern læsning af bevillingsskrivelsen viser at de organisationer som har bidraget til finansieringen af FAOS, har været meget optaget af at skabe en konstruktion der sikrer vores forskningsmæssige uafhængighed. Det er derfor at DA i brevet forudsætter at der bliver tale om en bred finansiering med midler både fra overenskomstbærende organisationer og beskæftigelsesministeriet. Og det er derfor at DA lægger vægt på at FAOS fortsat er placeret ved Københavns Universitet og dermed underlagt de almindelige regler for forskningsvirksomhed ved en højere læreranstalt. Information ser det også som odiøst at DA har ønsket at få sæde i den referencegruppe der er nedsat i forbindelse med bevillingen. Men denne gruppe er etableret helt på vores initiativ som et for os vigtigt dialogforum. DA lagde i den forbindelse vægt på at referencegruppen var uden beslutningskompetence - netop for at understrege forskningens uafhængighed.

Jesper Due, professor, fil. dr.
Jørgen Steen Madsen, professor fil. dr.,
FAOS, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og
Organisationsstudier, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Ingen fejl i Informations historie
SVAR I
- Det er rigtigt at Information har skrevet historien om at Dansk Arbejdsgiverforening i sit brev til Københavns Universitet indirekte krævede at Jesper Due og Jørgen Steen Madsen fik titler af professorer da man valgte at bevillige penge til FAOS. Det har vi fordi det er en god historie der handler om private investorers samspil med den offentlige forskningssektor, og de problemer dette kan medføre - og ikke fordi vi har nogen agenda om at 'beklikke' Jesper Due og Jørgen Steen Madsens hæderlighed som forskere. Det er heller ikke rigtigt at Information har gentaget historien om at Jesper Due og Jørgen Steen Madsen har sprunget lektorleddet over. Det ved underskriverne af indlægget udmærket godt - alligevel vælger de med et retorisk greb at miskreditere vores dækning ved at antyde at vi gentager denne del af historien. Det er ingen fejl i Informations historie - i brevet fra DA står der jo sort på hvidt at man »lægger vægt på« at Due og Madsen bliver professorer. Hvis det er rigtigt at det er Due og Madsen der selv har taget initiativet til at skaffe sig professortitlerne, sådan som det fremgår af debatindlægget, så gør det jo blot historien endnu mere festlig.
Endelig har Information aldrig skrevet at proceduren der fik Jesper Due og Jørgen Steen Madsen ansat som professorer, var ulovlig sådan som det antydes. I artiklen skriver vi tværtimod at »der er ikke noget ulovligt i manøvren, for ifølge ansættelsesbekendtgørelsen kan fakultetet vælge at besætte eksternt finansierede stillinger som professorstillinger uden at slå dem op.« Spørgsmålet er så om man synes at paragraffen i bekendtgørelsen er problematisk eller ej. Tillad mig i den forbindelse citere den daværende dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Tage Bild, der skrev følgende om sagen i et læserbrev i Information den 16/5: »Personligt brød jeg mig ikke om at fravige universitetets normale procedure med åbne opslag og ansættelse af de mest kvalificerede ansøgere (...) Det bør ikke være eksterne bevillingsgivere, der skal bestemme, hvilke af universitetets mange professorkompetente lektorer, der skal forfremmes til professorer. Det sunde princip må stadig være åben konkurrence gennem internationale opslag.«

Kristian Villesen, journalist, Dagbladet Information

Forskerforum: Hvor er det uafhængige universitet?
SVAR II -
Due og Madsen nægtede at stille op til interviews i Forskerforum, og nu kan man så studere deres forsøg på pressestyring i et læserbrev i Universitetsavisen med en række aggressive mistænkeliggørelser som kræver et par kommentarer: Forskerforum hævdede ikke at der blev begået ulovligheder. Proceduren forløb imidlertid i en gråzone som har principiel og dermed journalistisk interesse: Magtfulde interesseorganisationer (Dansk Arbejdsgiverforening og CO-Industri) kunne købe sig til et forskningscenter under Københavns Universitet. Helt ekstraordinært stillede de tilmed som betingelse at navngivne forskere skulle opgraderes til universitetets højeste stillingskategori (professoratet) - og universitetet føjede sig såmænd for dette krav! Hvor er det uafhængige universitet når magtfulde interesser med en pose penge kan diktere universitets arbejdsfelter og titel- og ansættelsespolitik ad bagdøren? Forskerforum skrev at Due og Madsen med den eksterne bevilling foretog et karrierespring udenom lektoratet til professortitlen. De hævder at de skam havde lektortitler, opnået »efter en behørig bedømmelse«. Det er ukorrekt: De har aldrig været ordinære lektorer, ansat på KU efter opslag og bedømmelse i henhold til ansættelses-bekendtgørelser. De par eksempler eksponerer vel meget godt sagens gråzoner, og hvad der gør en god journalistisk historie.

Jørgen Øllgaard, redaktør, Forskerforum