Debat: Angående ledelsen af vores fakultet – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > Debat: Angående ledels...

02. februar 2009

Debat: Angående ledelsen af vores fakultet

Åbent brev til rektor

Vedtaget på medarbejdermøde i Lundbeck Auditorium, tirsdag den 6. januar 2009 af 135 medarbejdere ved Biologisk Institut

Kære Ralf Hemmingsen

Undertegnede medarbejdere ved Biologisk Institut og andre har efter nøje overvejelser besluttet åbent at erklære vores største mistillid og utilfredshed med ledelsen af vores fakultet.

Begrundelsen er den tilsyneladende pludseligt opståede fakultetskrise der har medført at det alene på Biologisk Institut er blevet nødvendigt at varsle afsked af cirka 25 procent af de fastansatte, fordelt på cirka 25 videnskabelige og ti tekniske/administrative medarbejdere. Dette står i skærende kontrast til de positive udmeldinger vi har fået tidligere på året, bl.a. i form af dit brev af 11. nov. 2008 hvoraf det fremgår at det går rigtig godt på KU.

Der har heller ikke været varslet krise til vores institutledelse før i oktober måned. Dette på trods af at vores dekan personligt har været med i ledelsen på BIO i flere måneder i forbindelse med lederskiftet imellem Lene Lange og Karsten Kristiansen. Dekanen som derfor må forventes at have indgående kendskab til i det mindste dette instituts forhold, har ikke varslet problemer, men har tværtimod godkendt og støttet opslag af ni faste videnskabelige stillinger - baseret på allerede afgivne løfter - til besættelse snarest.

Vores spørgsmål er derfor om en 'hovsa-opbremsning' er blevet nødvendig fordi pengene fosser ud af fakultetets kasse uden styring, eller om der er ved at blive implementeret en strategi for at overflytte ressourcer fra institutterne til Dekanat og fakultetssekretariat?

Eller, måske endnu værre, kunne man frygte at vi er udsat for en skjult dagsorden fra fakultetets side hvor vi er offer for en lyn-eksekvering af en forestående reduktion i forskningsområder. Igennem dagspressen (interview med Helge Sander i Politiken den 26.12-08) er vi nemlig blevet opmærksomme på at politikerne forventer strategiske satsninger. En skjult dagsorden fordi undskyldningen for at haste reduktionen igennem i stedet for at tillade en anstændig afvikling af fagområder over en flerårig periode forklædes som bydende nødvendige besparelser der ønskes gennemført på ét budgetår.

Næsten 200 medarbejdere ved BIO har i et brev til Dekanen (vedlagt) forsøgt at få indblik i de forhold der har gjort en massefyring nødvendig. På trods af medarbejderbrevets ellers ret entydige og enkelt formulerede spørgsmål er svarene fra dekanatet ikke klare. Visse mener - fra dekanens bilag - at ane at endnu en massefyring kan blive nødvendig i 2010 fordi budgettets forventninger til bl.a. overheadindtjening er urealistisk højt sat.

Vi mener altså at vi i bedste fald er udsat for en yderst lemfældig ledelse på fakultetsniveau, og hvis vi tager fejl, er vi under alle omstændigheder udsat for en ledelse uden gennemsigtighed, strategi og visioner. Dette er selvfølgelig helt uacceptabelt for os, og vi beder dig derfor, som Rektor, at rette op på dette.

Herudover beder vi også om din hjælp til at overstå krisen på en mere human og acceptabel måde, fx ved naturlig afgang og omplaceringer. Vi anerkender naturligvis ledelsens fulde ret til at fordele ressourcerne og udstikke den langsigtede strategi, men vi forventer at strategien skal være åben således at den enkelte medarbejder kan tage bestik af sin egen situation og enten forsøge at leve op til de ændrede krav eller finde sig en anden stilling.

Vi kan så kun beklage at Fakultetet og ikke mindst BIO fremover vil lide stort på alle fronter: som attraktiv arbejdsplads, på forskningsområdet og i undervisningen. Der er ingen tvivl om at det bliver slemt for de personer der må forlade arbejdspladsen. Der er dog heller ikke nogen tvivl om at de resterende 75 procent ansatte vil opleve et stærkt forværret arbejdsmiljø og være under stort pres i forsøget på at reorganisere undervisningen og forskningen under urimelige forhold. En omstilling der vil tage tid og medføre aflyst undervisning og nedlukning af vigtige forskningsområder.

Vi har følgende konkrete forslag til hvordan man kan mildne krisen:
• Du nævnte selv i et interview i Universitetsavisen den 12. december 2008 at KUs egenkapital er til brug som reserve i dårlige tider. Vi kan kun bifalde en sådan strategi - i vores nuværende situation kunne det havde været ønskeligt med en egenkapital på SCIENCE. Men, er det ikke netop nu at det er meget dårlige tider? Sådan ser det i hvert fald ud fra vores side. Vi beder dig derfor genoverveje om ikke omlægningsperioden på SCIENCE kunne trækkes ud ved forsigtig brug af egenkapital.
• Vi ser at der er afsat ekstraordinære store summer til administrativ IT-udbygning. Vi kan ikke helt gennemskue behovet for dette, men vi mener nok at planerne delvis kunne udskydes for SCIENCE's vedkommende.
• Vi har mange gange fået at vide at begrundelsen for krisen bl.a. skyldes nedgang i STÅ-indtægterne på grund af lave optag i 2008. Vi føler os ikke overbevist om argumentets gyldighed sammenlignet med krisens størrelse. Når vi ser på de beregninger dekanen har sendt os i sit brev, er der overhovedet ingen sammenhæng mellem nedgangen i optag på de enkelte fag og størrelsen af de besparelser kaldet 'Tab af STÅ' de enkelte institutter er blevet pålagt. Sådanne tal fremmer ikke tilliden. Men, med hensyn til optag skal vi dog ikke glemme muligheden for at optaget i 2009 kunne gå op. Man kunne altså satse nogle af midlerne afsat til fyringer og håbe på at de ikke blev nødvendige til deres oprindelige formål.
• Er reglerne fuldt udnyttet med hensyn til midlertidige dagpenge i nedgangsperioden, orlov i dele af undervisningsåret o. lign. tiltag? Den nye ledelse på fakultetet har indført mange nye tiltag. Medarbejderne på BIO har fulgt disse med stor interesse men stigende frustration. I stedet for at fungere som vore ledere og hjælpere, opleves fakultetet som opererende i egen verden, uden vilje eller evne til at formidle formålet, meningen, eller funktionen af ændringerne. Det skaber usikkerhed og mistro, og når det så viser sig, i november, at en fjerdedel af fastansatte medarbejdere skal forlade instituttet og skal benævnes i januar - hjælper det ikke på tilliden.

Vi har brug for mere end ord for at få genoprettet tilliden til ledelsen og håber, du kan hjælpe.

Målet har været gensidig tillid

Rektors svar til de ansatte på Biologi

Kære medarbejdere

Af Ralf Hemmingsen, Rektor

Et betydeligt antal medarbejdere på Biologisk Institut har skrevet et brev til mig, hvori der udtrykkes mistillid til dekanen på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Brevet er også omtalt i pressen. Derfor sender jeg dette svar til alle instituttets medarbejdere.

Jeg kan godt forstå, at der er frustrationer over besparelserne på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Det berører både den enkelte ansatte og de faglige planer, der påvirkes på en måde, som ingen har ønsket.

Det er imidlertid vigtigt at slå fast, at budgetprocessen har været tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem bestyrelsen, ledelsen på universitetet, fakultetet, institutterne og de relevante samarbejdsorganer. Vi har haft som mål at få så meget gensidig tillid mellem parterne som muligt og enighed om budgettet og de nødvendige faglige og økonomiske opgaver.

Besparelsernes helt præcise omfang blev først fastlagt med bestyrelsens godkendelse af budgettet d. 3. december. Forinden havde der dog været en længere budgetproces og udmelding om perspektiverne for 2009. Den økonomiske situation blev f.eks. omtalt på forsiden af BIO News helt tilbage i august 2008. Der har været orienteret om situationen til relevante samarbejdsudvalg, på dekanens møde på instituttet i november og på rektoratets stormøde for ansatte og studerende for hele fakultetet i samme måned.

Bestyrelsen har efter en samlet vurdering af KU's økonomiske soliditet godkendt, at fakultetet trækker 30 millioner kroner af egenkapitalen i 2009 for at kunne gennemføre en så hensigtsmæssig tilpasningsproces som muligt til de eksisterende økonomiske muligheder. Be-
styrelsen har også af samme grund afsat et beløb på op til 15 millioner kroner til fratrædelsesordninger. Der er en række årsager til de økonomiske stramninger. Den historiske udvikling af STÅ-indtægterne og prognoserne for 2009 og frem betyder et tab på et tocifret millionbeløb.

I jeres brev efterlyser I en klarere vision og strategi for fakultetet såvel fagligt som organisatorisk. Det billede kan jeg ikke genkende. For fakultetet har i 2008 på baggrund af KU's strategi Destination 2012 netop gennemført et vigtigt strategiarbejde, der bl.a. fremgår af publikationen SCIENCE 2013 og i delstrategier for fakultetets indsatsområder.

Strategien udtrykker ledelsens visioner, udfordringer og initiativer for organisationen, forskning, uddannelse og samspil med det øvrige samfund. Og den udgør en ramme for de strategier, som institutterne har arbejdet med i det seneste års tid. Dertil kommer KU's campusplaner og it-strategier, som er nødvendige for at styrke KU's, fakultetets og det enkelte instituts mulighed for at kunne tackle de opgaver, et moderne universitet er stillet over for.

Der er fremlagt planer for vores byggeri, it og infrastruktur. KU er ved at udvikle fælles løsninger på en række af de områder, hvor specielt Det Naturvidenskabelige Fakultet historisk har baseret sig på decentrale og ikke altid koordinerede løsninger. Når eksempelvis de studerende skal høste fordelene af KU's indre marked for uddannelser, er det nødvendigt, at fakultetet deltager i den fælles it-udvikling. Det er derfor ikke fornuftigt for hverken universitetet samlet eller for fakultetet at stoppe de nødvendige investeringer, som følger af KU's it-strategi.

KU er i færd med at udvikle en professionel administration til understøttelse af kerneydelserne forskning, uddannelse og formidling. Samtidig skal fakultetet og hele KU gennemføre en besparelse på 12 % af administrationen i 2010 sammenlignet med 2006.
Fakultetssekretariatets medarbejderstab inklusive studentermedhjælpere udgør ca. fire pct. af det samlede antal ansatte på hele fakultetet.

Sammenlignet med universitetets øvrige våde fakulteter har Det Naturvidenskabelige Fakultet en lav andel af teknisk administrativt personale set i forhold til det videnskabelige personale. Over de seneste år er antallet af VIP'er i forhold til TAP'er tilmed vokset på fakultetet.

Der er tilrettelagt en proces, hvor institutternes og fakultetssekretariatets samlede aktivitetsniveau bliver tilpasset økonomien. Som dekanen har gjort rede for i sit brev den 4. december, gør dekanatet, institutledelserne og samarbejdsudvalgene, hvad de kan for, at den økonomiske situation på fakultetet får så få personalemæssige konsekvenser som muligt.

Jeg er enig i, at der er behov for en tæt dialog mellem medarbejdere og ledelsen. Jeg vil derfor gerne hermed invitere til et orienteringsmøde den 16. januar kl. 12 i auditorium 1 på HCØ, hvor jeg sammen med dekanen og institutlederen kan give en ny status og svare på spørgsmål.

Med venlig hilsen, Ralf Hemmingsen, Rektor