Debat: Hum er ikke klar til Det Indre Marked endnu – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > Debat: Hum er ikke kla...

11. februar 2009

Debat: Hum er ikke klar til Det Indre Marked endnu

BLOKSTRUKTUR

Hanne Løngreen, prodekan for uddannelser

Ingemai Larsen udtrykker på vegne af fagudvalget på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (EnGeRom) bekymring for, hvordan Det Humanistiske Fakultet i praksis vil implementere Københavns Universitets visionære projekt om et indre marked for uddannelser (UA 1/09, side 21).

Københavns Universitet er ikke blot landets største videnskabelige arbejdsplads, men har desuden også landets største volumen af studerende. Det er derfor et stort og ambitiøst projekt, som her er sat i søen. Udvalget deler, som jeg og den øvrige ledelse på Københavns Universitet, visionen om at studerende gennem det Indre marked vil få mulighed for at øge uddannelsernes tværfaglighed. Jeg læser derfor Ingemai Larsens indlæg som at vi enige om at Det Indre Marked er et vigtigt projekt.

Hvert fakultet har nu til opgave at implementere projektet, hvis første milepæl er, at den 1.9.2009 skal års- og skemastrukturen være på plads. I praksis betyder det, at blok- og semesterstrukturen skal kunne sameksistere. På Det Humanistiske Fakultet er vores ambition derfor at opfylde målet om, at års- og skemastrukturen skal være på plads den 1.9.2009. I øjeblikket arbejder vi derfor målrettet på at få strukturen for dette sat på skinner.

Ingen planer om blokstruktur på Hum
Det Indre Marked er dog ikke blot et strukturelt projekt, men skal også indholdsudfyldes. Og det er her jeg læser udvalgets bekymringer. Af Ingemais indlæg læser jeg også, at vi som fakultetsledelse allerede skulle have besluttet at indføre blokstrukturen på hele Det Humanistiske Fakultet.

Det må jeg afvise - fakultetets ledelse har ingen planer i øjeblikket om at indføre blokstrukturen. Det, som jeg gentagne gange i mine oplæg på Akademisk Råd, institutledermøder, studieledermøder, studienævnsmøder med videre har sagt, er, at vi gerne vil have etableret et pilotprojekt, så vi kan indhøste erfaringer med, hvordan blokstrukturen vil fungere i forhold til f.eks. sprogfag.

Det er også det vi har skrevet i vores bidrag til Københavns Universitets strategiske handlingsplan. Her har EnGeRom sagt, at man gerne vil være sted for et sådant pilotprojekt. Hvordan og med hvilke uddannelser dette pilotprojekt skal etableres, har vi endnu ikke i fællesskab fastlagt.

De problemstillinger, som Ingemai beskriver i sit indlæg, er netop grundlaget for de overvejelser, der skal tages, før vi sammen finder ud af, hvordan og på hvilken måde pilotprojektet skal finde sted. Erfaringerne fra et pilotprojekt skal selvfølgelig danne udgangspunkt for, hvordan vi dernæst ønsker at forholde os til blok-og semesterstruktur.

Jeg vil derfor gerne præcisere i forhold til de relevante bekymringer, Ingemai Larsen giver udtryk for, at der er mange mellemregninger, der skal foretages, før der igangsættes en ændring af semesterstrukturen på hele fakultetet. Og når der skal træffes en beslutning, så skal det selvfølgelig være på grundlag af undersøgelser, pilotprojekter og diskussioner med videre, der kan kvalificere den beslutning, som træffes. I denne proces skal vi selvfølgelig høre de erfaringer, som LIFE og SCIENCE har gjort sig, dels med hvordan de konkret indførte blokstrukturen, og dels med hvad det betyder for undervisningen og forskningen - ja for trivslen for både studerende og ansatte.

Fleksibilitet i forhold til efterårsferie
Da Det Humanistiske Fakultets uddannelser, deres størrelser og faglige foci, er varieret og mangfoldig, skal der foretages grundige analyser, koordineres og arrangeres workshops med videre der kan bidrage til kvalificeringen af beslutningen om, hvordan fakultetet som helhed skal håndtere projektet Det Indre Marked. Et udvalg, som Ingemai Larsen foreslår, er derfor et vigtigt element i dette arbejde. Derudover forankrer vi en projektkoordinator på projektet, som skal have til opgave at være tovholder og facilitere og implementere de forandringer, som KU's indre marked medfører.

Jeg vil derfor gerne slå fast, at de relevante bekymringer, som indlægget lægger for dagen, ikke har bund i beslutninger, der er truffet på Humaniora. Med hensyn til uge 42 fortæller rektoratet, at Det Farmaceutiske Fakultet længe har fungeret uden centralt aftalt ferie i uge 42. Det har ikke givet anledning til store problemer. Rektoratet anerkender naturligvis, at det kan være et problem for nogle medarbejdere. Derfor er der også fleksibilitet i retningslinjerne netop omkring uge 42.

Desuden er det aftalt, at retningslinjerne vil blive evalueret med henblik på de personalepolitiske forhold senest to år efter ikrafttrædelse. Rektoratet har med glæde noteret sig, at udvalget på Det humanistiske fakultet også tilslutter sig visionerne i Indre marked for uddannelse. Midt i alle de praktiske ændringer, der nu skal ske, er det helt afgørende at fastholde det indlysende mål om en bedre udnyttelse af universitetets faglige rigdom og mangfoldighed til glæde for både studerende og medarbejdere.