Deltidsansattes arbejdsmiljø skal også vurderes – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > Deltidsansattes arbejd...

04. marts 2009

Deltidsansattes arbejdsmiljø skal også vurderes

REPLIK

Af Ralf Hemmingsen, rektor

Kære Morten Hjelt - apropos dit indlæg i sidste nummer om at Deltidsansatte mobbes (UA 2/09), vil jeg gerne understrege, at ledelsen sætter pris på de deltidsansatte undervisere og deres væsentlige indsats for universitetet. Det har således på ingen måde været tanken at negligere jeres arbejdsmiljø eller trivsel.

Derfor vil der også blive sat fokus på de deltidsansatte underviseres arbejdsmiljø på KU. I denne sammenhæng er det mere et spørgsmål om hvordan og hvornår - og ikke om det sker.

Københavns Universitet gennemfører i 2008 og 2009 arbejdspladsvurdering på hele Universitetet, og den skal blandt andet kortlægge medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø med henblik på at opfylde Arbejdstilsynets krav til gennemførelse af arbejdspladsvurderinger. Det vil sige, at kortlægningsresultaterne skal vurderes og prioriteres med henblik på at igangsætte handlinger til forbedring af medarbejdernes arbejdsmiljø.

KU har valgt at skelne mellem tre grupper af medarbejdere: vip, tap og ph.d. i opgørelsen af kortlægningsresultaterne. Resultaterne opgøres dels på fakultetsniveau, dels på institut- og afdelingsniveau på de enkelte fakulteter.

Samtidig har KU valgt, at resultaterne skal kunne sammenlignes eller benchmarkes dels med et repræsentativt udsnit af den danske arbejdsstyrke, dels internt på KU: institutter og afdelinger på de enkelte fakulteter imellem, og de enkelte fakulteter imellem. Yderligere har KU lagt vægt på at de enkelte deltageres besvarelser er fortrolige.

KU kunne have valgt at oprette deltidsundervisere som en selvstændig personalegruppe i undersøgelsen, men har i første omgang vurderet, at der er så store forskelle mellem antallet og vilkårene for deltidsansatte på de enkelte institutter og fakulteter, at denne løsning ikke var hensigtsmæssig, fordi det ville gøre det meget svært at sammenligne

kortlægningsresultaterne institutter og fakulteterne imellem. Derudover kan en opdeling i mindre personalegrupper betyde, at man kommer i konflikt med fortroligheden (specielt på institut- og afdelingsniveau).

Da jeg er enig i, at det er væsentligt at få sat fokus på også deltidsunderviseres trivsel og psykiske arbejdsmiljø, vil rektorat og dekankredsen drøfte, hvordan det fremadrettet kan ske mest hensigtsmæssigt, så der blandt andet fokuseres på de særlige vilkår der gælder for deltidsansatte vip'er.

Det står således klart, at de deltidsansattes forhold vil komme til at indgå i det samlede arbejdspladsvurderingforløb i 2009, og vi skal beklage at det ikke har været tydeliggjort ved informationen om det samlede forløb.

Ansvaret for gennemførelse af arbejdspladsvurderingen ligger hos Arbejdsmiljø og Samarbejde/HR&O, og de vil tage kontakt til dig så dine synspunkter og idéer kan indgå i det videre arbejde med arbejdspladsvurderingen for deltidsansatte undervisere.